ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
Roi Et Provincial Court
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเสื้อโปโลตราสัญลักษณ์สำนักงานศาลยุติธรรม ให้แก่บุคลากรของศาลศาลจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมรับชมการอภิปรายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทยของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓” ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม “วันรพี” ประจำปี ๒๕๖๔ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับศาลจังหวัดพลจัดการอบรมวิธีดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Cisco Webex ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องออนไลน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประสานแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการสอนงาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)” ผ่านระบบ Google meet นายรพีพงศ์ ช่วยประทิวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางลาวัลย์ นาคดิลก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช “พระพุทธมิ่งเมืองมงคล” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประสานแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องออนไลน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

ห้องพิจารณาคดี ลิ้งค์ Line ลิ้งค์ Google Meet

ห้องพิจารณาคดีที่ 1

(riec01)

ห้องพิจารณาคดีที่ 2

(riec01)

ห้องพิจารณาคดีที่ 3

(riec01)

 

ห้องพิจารณาคดีที่ 4

(riec01)

ห้องพิจารณาคดีที่ 5

(riec01)

ห้องพิจารณาคดีที่ 6

(riec01)

ห้องพิจารณาคดีที่ 7

(riec02)

ห้องพิจารณาคดีที่ 8

(riec02)

ห้องพิจารณาคดีที่ 9

(riec02)

ห้องพิจารณาคดีที่ 10

(riec02)

ห้องพิจารณาคดีที่ 11

(riec02)

ห้องพิจารณาคดีที่ 12

(riec02)

ห้องพิจารณาคดีที่ 13

(riec03)

ห้องพิจารณาคดีที่ 14

(riec03)

ห้องไกล่เกลี่ย 1

(riec03)

ห้องไกล่เกลี่ย 2

(riec03)

ห้องผัดฟ้องฝากขัง 1

(riec03)

 

ห้องผัดฟ้องฝากขัง 2

(riec03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แนะนำศาลยุติธรรม

 

                                                        D-Court หรือ ศาลดิจิทัล คืออะไร

 


เอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียนประกันหรือ
หลักประกันในการปล่อยชั่้วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย


แจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image